سامانه پیام کوتاه

پنل برنزی

تمام امکانات پایه
خط اختصاصی رایگان
خط خدماتی عمومی
ارسال سیمکارتی
ارسال پيام صوتی
وبسرویس API
منشی پیامکی
پاسخگوی هوشمند
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
کدخوان
نوبت دهی پیامکی
تعرفه هر پیامک 12 تومان

پنل نقره ای

تمام امکانات پایه
خط اختصاصی رایگان
خط خدماتی عمومی
ارسال سیمکارتی
ارسال پيام صوتی
وبسرویس API
منشی پیامکی
پاسخگوی هوشمند
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
کدخوان
نوبت دهی پیامکی
تعرفه هر پیامک 11 تومان

پنل طلایی

تمام امکانات پایه
خط اختصاصی رایگان
خط خدماتی عمومی
ارسال سیمکارتی
ارسال پيام صوتی
وبسرویس API
منشی پیامکی
پاسخگوی هوشمند
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
کدخوان
نوبت دهی پیامکی
تعرفه هر پیامک 10 تومان

پنل الماس

تمام امکانات پایه
خط اختصاصی رایگان
خط خدماتی عمومی
ارسال سیمکارتی
ارسال پيام صوتی
وبسرویس API
منشی پیامکی
پاسخگوی هوشمند
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
کدخوان
نوبت دهی پیامکی
تعرفه هر پیامک 9 تومان