به ازای هر کاربر یک هاست اسپانسری بیشتر تعلق نمیگیرد.

هاست یک گیگ

هاست یک گیگ
محل سرور هلند
کسانی که کاربران بین 50 تا 100 نفر دارند.
مقدار سین بین 16 تا 33 در روز باید باشد.

هاست دو گیگ

هاست دو گیگ
محل سرور هلند
کسانی که کاربران بین 100 تا 200 نفر دارند.
مقدار سین بین 33 تا 66 در روز باید باشد.

هاست سه گیگ

هاست سه گیگ
محل سرور هلند
کسانی که کاربران بین 200 تا 400 نفر دارند.
مقدار سین بین 75 تا 133 در روز باید باشد.

هاست چهارگیگ

هاست چهار گیگ
محل سرور هلند
کسانی که کاربران بین 400 تا 1000 نفر دارند.
مقدار سین بین 133 تا 333 در روز باید باشد.