خرید مستقیم از سایت لیزوب

S
 • 1core vCPU
 • 1gb vRAM
 • 40gb Disk (SSD)
 • 4tb Traffic
M
 • 2core Vcore
 • 2gb VRam
 • 40gb Disk (ssd)
 • 4tb Traffic
L
 • 4Core vCPU
 • 4GB vRAM
 • 80GB Disk (SSD)
 • 8TB Traffic
Xl
 • 8 Corev vCPU
 • 8GB RAM
 • 160GB Disk (SSD)
 • 10 TB Traffic
XXL
 • 16 Core vCPU
 • 16GB vRAM
 • 160GB Disk (SSD)
 • 10 TB Traffic